Waar geloven islamieten in? Plus regels en voorschriften

zondag 20 november 2011 | geen reacties | in: Geschiedenis, Godsdienst

Waar geloven islamieten in? §3.3

In de islam staat het geloof in de Eenheid van Allah centraal. Elke overtuiging is gebaseerd op het geloof in slechts één God. Alleen Allah bezit absolute kennis, macht en wil over alles. Volgens de islam is dit besef is van onschatbare waarde, want alleen al hierdoor kan men zich verzekeren van vergeving en genade van Allah. Door middel van openbaringen maakt Allah zich kenbaar aan de mensheid. Hij heeft de mens het vermogen gegeven om een onderscheid te maken tussen het goede en het kwade. Om als moslim zich helemaal aan de wil van Allah te onderwerpen zijn er een aantal kernpunten waarin men dient te geloven:

*      De eenheid van God
Zoals we al eerder behandeld hebben is dit het geloof in één God. Allah is uniek en met niemand te vergelijken. De grootste zonde die een moslim kan begaan is om iemand naast Allah te plaatsen.

*      Het geloof in Engelen
Mensen en engelen verschillen van de manier waarop ze door Allah zijn geschapen. Een mens is geschapen uit aarde en de engel uit het licht. Er zijn verschillende soorten engelen. De belangrijkste engel is de engel Gabriel (Djibriel) die de Boodschap van Allah aan Mohammed steeds openbaarde. De duivel, Shaitan, is een gevallen engel. Hij weigerde te buigen voor Adam. Verder geloven moslims in de engelen die de daden van de mens noteren. Op de rechterschouder zit een engel die alle goede daden bijhoudt en voor elke goede daad +10 punten geeft. Aan de linkerkant zit noteert een engel alle slechte daden en geeft hier -1 punt voor. Uit de verhouding kan men opmaken dat Allah het goede meer beloont dan dat Hij het kwade bestraft. Op de Dag des Oordeels zullen de daden worden afgewogen en de mens zal worden beoordeeld op zijn gedrag, waarna zijn bestemming besloten zal worden.

*      Het geloof in de boeken van God
Door de jaren heen heeft Allah profeten gezonden naar de mensheid. Hieraan hadden we de boeken van Abraham, de Thora van Mozes, de Psalmen van David en het Evangelie van Jezus aan te danken. Helaas zijn de boeken van Abraham verloren gegaan en in de andere boeken zijn er wijzingen aangebracht. Aan sommige teksten is er veel toegevoegd en andere zijn weer bewust gefalsificeerd. De Koran is als laatst geopenbaard en onveranderd overgeleverd.

*      Het geloof in de Boodschappers en Profeten van God
Alle Boodschappers en Profeten van God waren sterfelijke wezens en hadden de opdracht van God gekregen om de mensheid te onderwijzen. De profeet Mohammed was de laatste profeet die de definitieve Openbaring heeft gekregen.

*      Het geloof in Goddelijke voorbestemming
Het geloof in predestinatie is een van de basisprincipes in de islam. Dit geloof wordt Al-Qadar genoemd. Kort samengevat gelooft men dat Allah op de hoogte is van alles wat er gebeurd is, gebeurt en gebeuren zal. Moslims geloven dat Allah de Schepper is van alles in de wereld, zowel het goede als het kwade en dat er niets gebeurt zonder Allah’s  wil. Het is gebruikelijk voor moslims om ‘Insh’Allah’ te zeggen, wat betekent: ‘Als God het wil’.

*      Het geloof in de Dag des Oordeels en het leven na de dood
Volgens islamieten zal op de Dag des Oordeels elk mens zijn levensboek ontvangen, waarin alle goede daden en zonden in staan. Wegen de goede daden zwaarder dan de slechte daden, dan mag men het paradijs binnentreden. Andersom, moet men naar de hel. Het geloof in het hiernamaals is een aanmoediging voor de meeste moslims om rechtvaardig te handelen.

Islamieten

Wat zijn de regels en voorschriften van de islam? §3.4

De islam is niet alleen een religie, maar ook een levenswijze. De juiste wijze van vrijwel elk aspect van het leven wordt uitgelegd. Islamieten streven ernaar zoveel mogelijk hun levenswijze in te richten in overeenstemming met de wetten van Allah. Om dat doel te bereiken zijn er een aantal regels en voorschriften in de islam, deze worden ook wel de zuilen van de islam genoemd. Deze zuilen bieden structurele ondersteuning voor het geloof.

De vijf zuilen van de islam zijn:

1. De geloofsbelijdenis ( Sjahada)

In de Sjahada wordt de essentie van de islam samengevat in één verklaring, terwijl het eigenlijk een schat aan diepere betekenissen heeft. Met de verklaring: ’Ik getuig dat er geen andere God dan Allah bestaat en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is’, wordt er uitgelegd wat het betekent om moslims te zijn. Echter, het is van belang dat men de juiste intentie heeft bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis anders heeft het geen waarde.

2. Het gebed (Salaat)

Door middel van de Salaat kan men Allah aanbidden. Het islamitische gebed bestaat uit een aantal verzen uit de Koran met bijbehorende lichaamshoudingen. Het gebed wordt vijf keer per dag verricht:

  • Voor zonsopkomst   (Fadjr)
  • Rond het middaguur           (Zhoehr)
  • In de namiddag       (Asr)
  • In de avond               (Maghrib)
  • In de nacht                (Isja)

3. Religieuze armenbelasting (Zakaat)

Bij de Zakaat geeft een moslim 2,5% van zijn inkomen, na aftrek van de basisbehoeften, aan de minderbedeelden. De onderliggende gedachte hierbij is dat Allah de Bezitter is van alles in het universum. Alles wat de mens heeft is in bruikleen gegeven. Over het gebruik hiervan moet ooit verantwoording worden afgelegd. Met de Zakaat wordt naar een rechtvaardigere verdeling tussen arm en rijk gestreefd

4. Het vasten (Saum)

In de maand Ramadan is elke moslim verplicht zich te onthouden van allerlei lusten zoals: eten, drinken, geslachtsgemeenschap etc. In sommige gevallen zijn moslims vrijgesteld van het vasten (zieken, reizigers, zwangere vrouwen of zogende vrouwen). Gedurende deze periode is het vooral van belang dat men zich wijdt aan het gebed, het reciteren van de Koran en het verrichten van goede daden. Deze Ramadanmaand is bijzonder, omdat in deze maand de profeet Mohammed de allereerste openbaring van Allah kreeg.

5. De bedevaart naar Mekka (Hadj)

De laatste zuil van de islam is de Hadj. De bedevaart naar Mekka is een voorschrift voor elke moslim die hier toe in staat is. Tijdens de Hadj wordt in Mekka intensief en gezamenlijk gebeden door de pelgrims van over van de wereld en worden de historische plekken waar de profeet Mohammed de islam heeft gepredikt bezocht. Tijdens dit ritueel is het verplicht om eerst de Ihraam aan te nemen, dat houdt in dat de pelgrims allemaal dezelfde simpele gewaad aantrekken, zodat er geen onderscheid bestaat tussen klasse en kleding tussen de mensen. Kort samengevat, bezoeken de pelgrims eerst de moskee in Mekka, hier lopen ze 7 maal tegen de klok in om de Ka’baa heen, daarna bezoeken ze Mina, van Mina gaan ze naar de Vlakte van Arafat en als laatst bezoeken ze ‘Genadeberg’ waar ze verblijven van het middaguur tot zonsondergang.

MekkaReageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace