Maatregelen uit het regeerakkoord, lente akkoord en de miljoenennota 2013 en miljoenennota 2014

donderdag 26 december 2013 | geen reacties | in: Nieuws

Een regeerakkoord wordt ook wel een coalitieakkoord genoemd en is een overeenkomst tussen en van meerdere politieke partijen. Deze partijen vormen een coalitie (samenwerking) in het parlement. Elke politieke partij heeft haar eigen uitgangspunten en zij probeert de andere partijen te overtuigen van het nut daarvan. Uitgangspunten worden ook wel ingezet als pressiemiddel, om op die manier belangrijkere uitgangspunten in het regeerakkoord te krijgen.

Soms wordt er langdurig onderhandeld. De onderhandeling kan maanden duren of, in extremis, jaren. Al is dat laatste in de Nederlandse geschiedenis nog nooit voorgekomen. Is er weinig vertrouwen tussen de politieke partijen onderling, dan wordt een overeenkomst/regeerakkoord soms tot in detail doorgesproken.

Lenteakkoord

Op 26-4-2012 werd er door de partijen VVD, D66, CDA, Groenlinks en de CU een akkoord gesloten. Dit nadat het kabinet ‘Rutte 1’ was gevallen. Overleg van dit kabinet in het Catshuis leverde niets op. Het akkoord door de partijen werd ook wel het Lenteakkoord genoemd. Met dit akkoord wilde men de verantwoordelijkheid nemen in crisistijd. Het had als voornaamste doel om de economie te versterken en de overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

In maar twee dagen tijd wisten de partijen onderling een overeenkomst te sluiten. Men besloot om meer dan 12 miljard euro te bezuinigen. Daarmee moest het begrotingstekort van Nederland onder de 3 procent uitkomen. Het lenteakkoord bevat de volgende onderdelen:

Enkele onderdelen lenteakkoord 2012 met ingang van 2013

-De werkloosheidswet werd aangepast. Nu moeten werkgevers in 2014 zelf de eerste zes maanden WW-uitkering (Werkeloosheid Wet) gaan uitkeren aan de werknemers.

-Voor nieuwe hypotheken is er vanaf heden de beperking hypotheekrenteaftrek.

-Huurverhoging met maximaal een procent. Dit voor huurders met een jaarinkomen vanaf €33000,- tot maximaal een jaarinkomen van €43000,-.

-Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt naar €350,- per jaar verhoogd. Lage inkomens worden door de overheid gecompenseerd. Lagere inkomens krijgen recht op een hogere zorgtoeslag. In feite treft dit akkoord alleen de hogere inkomens.

-Het ontslagrecht gaat op de schop en wordt gemoderniseerd.

-De groene sectoren mogen rekenen op hulp van de overheid. Zo wordt er meer subsidie vrijgemaakt voor het isoleren van bestaande woningen, zonnepanelen, duurzame bouw.

-De kosten voor extra inzet van politiemensen wordt bij voetbalwedstrijden doorberekend naar de betreffende voetbalverenigingen en clubs.

-Er werd bezuinigd op de persoonsgebonden budgetten. Deze drastische bezuinigen worden weer teruggedraaid vanaf heden.

-Lastenverzwaringen met het nieuwe lenteakkoord

-De BTW is van 19 procent naar 21 procent gegaan.

-Belast wordt nu ook het woon-werkverkeer.

-Sterke drank, wijn, bier en ook de accijnzen op tabak worden verhoogd.

-Verder wordt de zorg duurder gemaakt voor de burgers.

Het regeerakkoord en de consequenties voor u in 2013 / 2014

– De verandering op de woningmarkt; beperking hypotheekrenteaftrek. Namelijk een half procent mindering vanaf 2014 per jaar.

– Inkomens tot €33000- per jaar gaan 1,5 procent meer huur betalen. Inkomens vanaf €33000,- tot jaarinkomens van €43000,- per jaar gaan 2,5 procent extra huur betalen. En jaarinkomens vanaf 43000,- per jaar gaan tot 6,5 procent extra huur betalen per jaar.

– Woningcorporaties moeten de beloningen aanpassen van bestuurders.

Belasting

-De kilometerheffing komt te vervallen.
-Verhoging van de assurantiebelasting.
-Oldtimers worden niet meer vrijgesteld voor de motorrijtuigenbelasting.
-De 3e schijf van de IB (Inkomsten Belasting) gaat omlaag naar 38 procent.
-Daarnaast gaat ook de hoogste belastingtarief omlaag naar 49 procent.

Zorg

-Zorgtoeslag verdwijnt
-Daarvoor in de plaats komt er een ziektekostenpremie, inkomstenafhankelijk.
-De wet CZG wordt afgeschaft
-Het eigen risico wordt tevens inkomensafhankelijk gemaakt.
-Beperking gebruik huishoudelijke hulp.

Sociale zaken en werkgelegenheid

-Verhoging AOW-leeftijd (versneld)
-Ontslagrecht ambtenaren en ‘burgervolk’ wordt gelijkgetrokken.
-Werkeloosheidswet (WW) gaat naar 24 maanden.

Miljoenennota’s

De miljoenennota wordt elk jaar opnieuw op Prinsjesdag bekendgemaakt aan de burgers van Nederland. In de miljoenennota licht de regering toe hoe het staat met de Nederlandse economie, worden voor het komende jaar eventuele plannen besproken en worden tenslotte de overheidsfinanciën uitgebreid toegelicht. Met de miljoenennota speelt de overheid eigenlijk open kaart richting de burgers.

Miljoenennota 2013

Hieronder een opsomming van de belangrijkste en grootste uitgaven die de Nederlandse overheid in 2013 doet. De bedragen kunt u overigens als miljarden euro’s interpreteren.

De zorg: 76,7
Financiën: 1,6
Landbouw & innovatie + economische zaken: 4,7
Justitie & veiligheid: 9,8
Milieu, infrastructuur: 9,8
Cultuur & wetenschap + onderwijs: 31,1
De sociale zekerheid en arbeidsmarkt: 73,4
Het provincie- en gemeentefonds: 20,5
Internationale samenwerking + buitenlandse zaken: 11,5
Defensie: 7,1
Koninkrijksrelaties & binnenlandse zaken: 4
Ten slotte de rentelasten: 10,1

Miljoenennota 2014

Wat opvalt aan de miljoenennota van 2014 is dat de totale uitgaven t.o.v. 2013 ongeveer vijf miljard meer bedragen. De uitgaven voor defensie, financiën, zorg, onderwijs & cultuur en wetenschap, het provincie-en gemeentefonds, buitenlandse zaken & internationale samenwerking blijven ongeveer gelijk. Er wordt minder uitgegeven aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de rentelasten gaan omlaag. Verder zien we voor de overige posten stijgende uitgaven.Reageer

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw e-mailadres wordt niet geplaatst op onze website. Spam wordt verwijderd op deze website.

Meld je aan bij een spaarprogramma: Goudmails Euroclix Moneymiljonair Sneleuro Zinngeld Geldrace